Aудио и видео материјали

За да купите штампани книги, кликнете тука.

Музика Аудио (mp3)
Вежба 1 22 MB *
Вежба 2 68 MB *
Вежба 3 21 MB *
Вежба 4 29 MB *
Вежба 5 (60 мин) 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

Видео (хрватски)
Your browser doesn't support this video well. please download it from the link below.

Сите материјали на овој сајт се заштитени со авторски права и се само за лична, некомерцијална, непрофитна намена и не се за дистрибуција. За комерцијална употреба или дистрибуција на овие материјали, Ве молиме контактирајте Tianti Books, Inc .