Контакти

 

Град

Контакт лице

Телефон

Е-mail

Охрид / Виена
Игор Јанчев
+43 660 2557612
ijancev@gmail.com
 

Забелешка: Учење на вежбите може да се организира на барање